AIZPILDIET PIEPRASĪJUMU:
PĒC AUTOMOBIĻA
PĒC KODA

NOTEIKUMI


Interneta pasūtījumu sistēmas pigiausiosdalys.lt noteikumi:

 

1. Vispārīgie noteikumi  1.1. UAB „Šiaulių autodota" (turpmāk - Pārdevējs) piederošajā interneta pasūtījumu sistēmā pigiausiosdalys.lt  (turpmāk - Veikals) tirdzniecība notiek vadoties pēc šiem noteikumiem (turpmāk - Noteikumi). 1.2. Uzskatāms, ka persona, kura pasūta preces un apstiprina šos Noteikumus, nospiežot norādi „Piekrītu noteikumiem", ir iepazinusies ar Noteikumiem un pilnīgi piekrīt visiem norādītajiem noteikumiem. 1.3. Aizpildot pieprasījumu, Lietotājs kļūst par Veikala klientu (turpmāk - Klients), kurš iegūst Noteikumos noteiktas tiesības un pienākumus. 1.4. Pārdevējam ir tiesības jebkad aprobežot Klienta tiesības vai anulēt pieprasījumus, pasūtījumus, ja Klients neievēro Noteikumos noteiktus nosacījumus. 1.5. Ņemot vērā Lietuvas Republikas tiesību aktus, Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī iepriekš nebrīdinot Klientu, grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Jaunie Noteikumi stājas spēkā no to ievietošanas Veikalā datuma. Klienta pasūtījumi, kas iesniegti līdz Noteikumu grozīšanas, tiek izpildīti saskaņā ar pasūtījuma iesniegšanas brīdī spēkā esošiem Noteikumiem. 1.6. Pārdevējs nav atbildīgs un nekompensē Klientam zaudējumus, kas radušies Noteikumos paredzētu nosacījumu neievērošanas rezultātā.  

2. Preču cena un apmaksas kārtība  2.1. Preču pasūtījumā Preču cenas ir norādītas ar PVN. 2.2. Maksa par transportēšanu tiek norādīta, ka pasūtījums ir noformēts, pirms tā apstiprināšanas.  2.3. Klients par pasūtītām Precēm vai norēķināties izvēloties vienu no šiem veidiem: 2.3.1. Veicot bankas pārskaitījumu ar priekšapmaksu, norādot pasūtījuma numuru. 2.4. Iesniedzot pasūtījumu Klients apņemas par Precēm norēķināties termiņā.  Par Preču pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanas brīdi tiek uzskatīts  apmaksas par precēm saņemšana Pārdevēja kontā.  2.5. Ka ir veicama priekšapmaksa, Klients apņemas norēķināties  5 darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas saņemšanas no Pārdevēja brīža. Ja noteiktajā termiņā Pircējs neveic apmaksu par precēm uz Pārdevēja norādītu kontu, pasūtījums tiek anulēts.  

3. Preču pasūtījums 3.1. Klients, izvēlējies viņam vajadzīgu Preci, Pārdevējam iesniedz pasūtījumu. Klienta apstiprināts pasūtījums Pārdevējam tiek nosūtīts  automātiski (nospiežot "Pasūtīt"). 3.2. Katru reizi Klients, apstiprinot pasūtījumu, apliecina, ka  piekrīt Noteikumiem, kas uz to brīdi ir spēkā. 3.3. Apstiprinot pasūtījumu, Klients apņemas pārbaudīt, vai visi viņa personas dati ir pareizi. Atradis neatbilstības, Klients apņemas datus labot un tikai tad apstiprināt pasūtījumu. 3.4. Preces pasūtījumu sāk izpildīt: 3.4.1. Ja Klients ir izvēlējies priekšapmaksu, pēc naudas pārskaitījuma uz Pārdevēja kontu; 3.5. Klients aizpildot pasūtījumu, norāda Preces individuālās īpašības, daudzumu, Preces saņemošu personu (ka Preces saņem ne pats Klients) un izvēlēto piegādes laiku, kā arī citus datus, kas nepieciešami preces piegādei. 3.6. Ka Klients vēlas, ka Preces tiktu piegādātas uz citu adresi vai ka tās saņemtu cits saņēmējs, pasūtījumā jānorāda jauna preču piegādes adrese un saņēmēja dati. Norādot citu Preču saņēmēju, par Precēm vai norēķināties tikai ar priekšapmaksas norēķinu. 3.7. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu Pārdevējam tikai brīdī, ka Pārdevējs to saņem. 3.8. Pārdevējs pieņem un apstiprina tikai pareizi aizpildītus pasūtījumus. 3.9. Klienta iesniegtu pasūtījumu Pārdevējs apstiprina automātiski no tā saņemšanas brīža un sāk to izpildīt pēc apmaksas Pārdevēja kontā saņemšanas.     

4. Preču piegāde un iesniegšana 4.1. Ka Klients izvēlas priekšapmaksas norēķinu, Pārdevējs apņemas piegādāt Preces Klientam 1 d. d. laikā pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas apstiprināšanas, ja prece atrodas centrālajā noliktavā, citos gadījumos preces tiek piegādātas 2-3 d.d. laikā vai citā Pārdevēja norādītajā termiņā. 4.2. Pārdevējs Preču piegādi izpilda ar trešo personu palīdzību - pasta kurjeriem. Pirms preces nodošanas kurjeram, ja nepieciešams, ir tiesības  sazināties ar Klientu un precizēt konkrētu laiku, kad Klients pieņems piegādājamas Preces. Ja pasūtījumā nav norādīta cita Preces pieņemoša persona,  tās jāsaņem pašam Klientam. 4.3. Gadījumā, ja Klients nevar pieņemt Preces noteiktajā laikā, viņam nekavējoties jāinformē pa telefonu Preces piegādājošs kurjers un Pārdevējs. 4.4. Ja uz Klienta norādītu adresi un ar viņu saskaņotā laikā preces tiek piegādātas, taču Klientu nevar atrast, Klientam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi. 4.5. Preču daudzumu, nomenklatūru un kvalitāti Klients rūpīgi pārbauda Preces nodošanas brīdī. Pieņemot Preci, Klientam jāparakstās Preces piegādes dokumentos, apstiprinot, ka Prece tika iesniegta. 4.6. Visas piezīmes par skaidri redzamiem Preču trūkumiem Klientam rakstiski jāiesniedz Preču pieņemšanas laikā. Pretenzijas par Preču noslēptiem trūkumiem Klientam jāiesniedz rakstveidā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču saņemšanas. 4.7. Pārdevējs apņemas Preces piegādāt uz pasūtījumā norādītu adresi un termiņos.  Ja tiek noskaidrots, ka Pārdevējs nevar piegādāt Preces noteiktajā termiņā, par to viņam nekavējoties jāinformē Klients. 4.8. Pēc Klienta apmaksas par Precēm Pārdevējs Klientam nosūta faktūrrēķinu (ja klients izvēlas). 4.9. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņa pārkāpšanu, ja tas ir noticis Klienta vainas dēļ.  

5. Preču garantijas 5.1. Pārdevējs apliecina, ka Preces atbilst šīm Precēm izvirzītām parastajām kvalitātes prasībām. 5.2. Garantijas laiks sākas no Preces iesniegšanas Klientam brīža. Preču garantijas termiņi ir paredzēti Preces garantijas dokumentos vai, gadījumā, ka garantijas nav noteikts, pamatojoties uz LR likumdošanu. 5.3. Ja garantijas laikā Klients griežas pie Pārdevēja par nekvalitatīvu Preci, Pārdevējs novirza Klientu uz Preces ražotāja garantijas apkalpošanas centru. 5.4. Pārdevējs neatbilda par Preču kvalitātes pasliktināšanos, ja Klients vai Klientam Preci nodevušas personas Preces izmantoja ne pēc tā uzdevuma, kas ir noteikts šādām Precēm, neievēroja instrukcijā norādītas prasības, pārkāpa Preču transportēšanas, uzglabāšanas, lietošanas un / vai glabāšanas noteikumus, kā arī, ja saskatāmi Preču iepakojuma vai citi ārējie defekti, rakstveidā nav aprunāti Preču nodošanas brīdī vai Preču pasliktināšanās radās Klienta vai Klientam Preci nodevušu personu darbību rezultātā.   

6. Preču atgriešana 6.1. Klientam pārdotu Preču trūkumi novēršami, nekvalitatīvas Preces nomaināmas un atgriežamas atpakaļ, pamatojoties uz „Priekšmetu atgriešanas un nomainīšanas noteikumiem, kas apstiprināti  ar LR saimniecības ministra 2001.g.29.jūnija rīkojumu Nr. 217 „Par priekšmetu atgriešanas un nomainīšanas noteikumu apstiprināšanu". 6.2.  Ja nopirkāt nepiemērotas kvalitātes detaļu, Jums ir tiesības atgriezt šādu preci mums 7 (septiņu) darba dienu laikā no tās piegādes Jums datuma. Šādā gadījumā nepiemērotas kvalitātes preces bezmaksas tiks nomainīta pret kvalitatīvu preci vai Jums tiks atgriezta atpakaļ samaksāta nauda. 6.3. Ja detaļa mūsu vainas dēļ nav derīga Jūsu automobilim, šādu preci nomainām un sedzam ar preču nomaiņu radītus piegādes izdevumus  vai atgriežam naudu. Ja prece neder  Klienta vainas dēļ, nomaiņas izdevumus sedz Klients. Preču atgriešanas gadījumā, ka prece nederēja   klienta vainas dēļ, tiek atgriezta summa, atskaitot piegādes cenu. Visos gadījumos Preci atgriezt var tikai 7 (septiņu) darba dienu laikā no piegādes Jums datuma.   6.4. Atgriežot preces jāievēro šie noteikumi:    6.4.1. prece jāatgriež kārtīgā oriģinālā iepakojumā;   6.4.2. prece nedrīkst būt Jūsu sabojāta;    6.4.3. prece nevar būt zaudējusi preces izskatu (nesabojātas etiķetes, nenoņemtas aizsargplēves u.c.) (šis punkts netiek piemērots gadījumā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece);    6.4.4. atgriežamas preces komplektācijai jāsakrīt ar saņemtās preces;    6.4.5. Preces netika lietotas;    6.4.6. saglabātas preču lietošanas īpašības;    6.4.7. Preces nezaudēja preču izskatu.  Iepakojuma izmaiņas, kas nepieciešamas preces apskatei, nav uzskatāmas par būtisko sabojājumu vai preces izskata zaudēšanu.   6.5. Lai atgrieztu preci atpakaļ pēc augstāk minētiem apstākļiem, Jums jāinformē ar nodaļā „Kontakti” norādītiem līdzekļiem.   6.6. Gadījumā, ka Preces nomaināmas un tā rezultātā radās cenu atšķirība, Jums jāsamaksā cenu starpība.

7. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība 7.1. Pušu tiesības un pienākumi īstenojami pēc priekšmetu pārdevumu un pakalpojumu sniegšanas, ka līgumi tiek noslēgti izmantojot sakaru līdzekļus, noteikumiem, kas apstiprināti ar LR saimniecības ministra 2001.g.17.augusta rīkojumu Nr. 258 „Par priekšmetu pārdevumu un pakalpojumu sniegšanas, ka līgumi tiek noslēgti izmantojot sakaru līdzekļus, noteikumu apstiprināšanu. 7.2. Klientam ir tiesības: 7.2.1. Iegādāties pārdodamu Preci veikalā pēc norādītas cenas un Noteikumos noteiktajā kārtībā; 7.2.2. Atteikties Preces pirkuma-pārdevuma līguma, kas noslēgts izmantojot sakaru līdzekļus, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski 7 (septiņu) darba dienu laikā no Preces piegādes datuma, ja priekšmets nebija sabojāts vai tā izskats būtiski neizmainījās. 7.3. Klients apņemas: 7.3.1. Izmantojot Pārdevēja sniedzamus pakalpojumus, Veikalā vadīties un ievērot šajos Noteikumos noteiktus nosacījumus; 7.3.2. Neizpaust savus pieslēgšanās datus trešajām personām; 7.3.3. Šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā aizpildītus pasūtījumus iesniegt Pārdevējam; 7.3.4. Noteikumos noteiktajā kārtībā norēķināties ar Pārdevēju par nopirktām Precēm; 7.3.5. Pēc datu, kas norādīti reģistrācijas formā, izmaiņas, šos datus nekavējoties atjaunot; 7.3.6. Iepazīties ar Veikala Noteikumiem. 7.4. Pārdevējam ir tiesības: 7.4.1. Jebkurā brīdī apturēt Veikala darbību; 7.4.2. Grozīt, atjaunot un labot Noteikumus; 7.4.3. Mainīt pārdodamu Preču asortimentu un cenas; 7.4.4. Gadījumā, ja Klients ar tīšām darbībām kaitē Veikalam vai Pārdevējam, bez brīdinājuma ierobežot vai anulēt Klienta reģistrāciju un iespēju izmantot Veikala sniedzamus pakalpojumus. 7.4.5. Anulēt Klienta pasūtījumu, ka Klients, pasūtījis preces ar priekšapmaksas norēķinu, kavē norēķināties; 7.5. Pārdevējs apņemas: 7.5.1. Pārdot Preces un tiesību aktos noteiktajā kārtībā izdot Klientam, ka viņš ir norēķinājies par tām, Preču pirkumu – pārdevumu (naudas apmaksu) apstiprinošu dokumentu; 7.5.2. Pārdot Preces kopā ar to piederumiem un pielikumiem tādā stāvoklī, kas atbilst Klienta izvēlētam paraugam; 7.5.3. Piegādāt pasūtītas Preces pēc Noteikumos noteiktiem apstākļiem; 7.5.4. Garantēt, ka tiktu pārdotas tikai drošas, pareizas kvalitātes, pilnā komplektācijā Preces; 7.5.5. Pārdodot ne pārtikas preces, izdot Klientam garantijas dokumentu, kurā jānorāda precīzs un skaidrs Preces kvalitātes garantijas termiņš, ja pārdodamām Precēm šāds termiņš ir noteikts; 7.5.6. Preces, kurām ir noteikts lietošanas derīguma termiņš, jāpārdod  tā, ka Klientam būtu reāla iespēja lietot šīs Preces līdz to lietošanas derīguma termiņa beigām; 7.5.7. Dot valsts valodā Klientam nepieciešamu, pareizu un vispusīgu informāciju par pārdodamu Preci; 7.5.8. pēc Klienta lūguma sniegt papildus informāciju par pārdodamu Preci; 7.5.9. Atbilstoši Noteikumos paredzētiem nosacījumiem, izveidot Klientam iespēju izmantot Veikalā  sniedzamus pakalpojumus. 7.6. Klients atbilda par sniegto savu personisko datu taisnīgumu un pieslēgšanās datu glabāšanu un neizpaušanu trešajām personām. 7.7. Klients atbilda par savām darbībām, kas veiktas interneta Veikalā. 7.8. Pārdevējs neatbilda par zaudējumiem, kas radušies dēļ tā, ka Klients neiepazinās ar šiem Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja tika sniegta. 7.9. Pārdevējs neatbilda par Veikalā citu trešo pušu sludināmu reklāmu un tās satura informācijas taisnīgumu. 7.10. Puses vienojas, ka gadījumā, ja radās vienas no pusēm atbildība, vainīgā puse citai pusei  atlīdzina tiešos zaudējumus.

8. Citi noteikumi 8.1. Noteikumi ir sastādīti , vadoties pēc  Lietuvas Republikas tiesību aktiem. 8.2. Šajos Noteikumos  paredzētām attiecībām piemērojamas Lietuvas Republikas tiesības. 8.3. Puses apņemas visus izrietošus strīdus par Noteikumu izpildi risināt sarunu ceļā. Ja neizdodas strīdu risināt sarunu ceļā, tiesu strīdi tiks izskatīti pēc Pārdevēja atrašanās vietas.