AIZPILDIET PIEPRASĪJUMU:
PĒC AUTOMOBIĻA
PĒC KODA

PĀRDODAM TIKAI JAUNAS UN KVALITATĪVAS DETAĻAS  
GARANTIJAS

Pārdotajām automobiļu daļām tiek piemērotas līdzīgas garantijas tām, kas tiek piemērotas parastajos automobiļu daļu veikalos. Nekvalitatīvas preces tiek nomainītas vai tiek atgriezta samaksāta nauda.  

Noteikumi 

5. Preču garantija: 

5.1. Pārdevējs apliecina, ka Preces atbilst šīm Precēm izraisītām parastajām kvalitātes  prasībām. 

5.2. Garantijas termiņš sākas no Preces iesniegšanas Klientam brīža. Preces garantijas laiks tiek norādīts Preces garantijas dokumentos vai, gadījumā, ka konkrēts garantijas laiks nav noteikts, pamatojoties uz LR likumdošanu. 

5.3. Ja garantijas laikā Klients griežas pie Pārdevēja par nekvalitatīvu Preci, Pārdevējs Klientu novirza uz Preces ražotāja garantijas apkalpošanas centru. 

5.4. Pārdevējs neatbilda par Preču kvalitātes pasliktināšanos, ja Klients vai Klientam Preci nodevušas personas Preces izmantoja ne pēc tā uzdevuma, kas ir noteikta šādām Precēm, neievēroja instrukcijā norādītas prasības, pārkāpa Preču transportēšanas, uzglabāšanas, lietošanas un / vai glabāšanas noteikumus, kā arī, ja saskatāmi Preču iepakojuma vai citi ārējie defekti, rakstveidā nav aprunāti Preču nodošanas brīdī vai Preču pasliktināšanās radās Klienta vai Klientam Preci nodevušu personu darbību rezultātā.   pigiausiosdalys.lt