TAISYKLĖS

Internetinės užsakymų sistemos pigiausiosdalys.lt taisyklės:

 
1. Bendrosios nuostatos 1.1. UAB „Šiaulių autodota" (toliau - Pardavėjas) priklausančioje internetinėje užsakymų sistemoje pigiausiosdalys.lt  (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės). 1.2. Laikoma, kad asmuo, kuris užsako prekes ir patvirtina šias Taisykles paspausdamas nuorodą „Sutinku su taisyklėmis", yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis. 1.3. Užpildęs užklausą Vartotojas tampa Parduotuvės klientu (toliau - Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas. 1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti užklausas, užsakymus, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų. 1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles. 1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

2. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka 2.1. Prekių užsakyme Prekių kainos nurodytos su PVM. 2.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo. 2.3. Klientas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti vienu iš būdų: 2.3.1. Išankstiniu būdu bankiniu pavedimu, nurodydamas užsakymo numerį. 2.3.2. Grynais atsiskaitant kurjeriui už papildomą mokestį arba prekybos salonuose. 2.4. Pateikdamas užsakymą Klientas įsipareigoja už Prekes atsiskaityti laiku. Prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu laikoma apmokėjimo už prekes gavimas į Pardavėjo sąskaitą. 2.5. Kai mokama išankstiniu mokėjimu, Klientas įsipareigoja atsikaityti per 5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento. Jei per nustatytą terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už prekes į Pardavėjo nurodytą sąskaitą, užsakymas anuliuojamas.  

3. Prekių užsakymas 3.1. Klientas pasirinkęs jam reikiamą Prekę pateikia Pardavėjui užsakymą. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus "Užsakyti"). 3.2. Kiekvieną kartą Klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis. 3.3. Patvirtindamas užsakymą, Klientas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą. 3.4. Prekės užsakymas pradedamas vykdyti: 3.4.1. Klientui pasirinkus išankstinį apmokėjimą, po pinigų nuskaitymo į Pardavėjo sąskaitą; 3.5. Klientas pildydamas užsakymą nurodo Prekės individualias savybes, kiekį, Prekes priimsiantį asmenį (kai Prekes priima ne pats Klientas) bei kitus duomenis reikalingus prekės pristatymui. 3.6. Kai Klientas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys. 3.7. Užsakymas laikomas pateiktu Pardavėjui tik nuo to momento, kada Pardavėjas jį gauna ir patikrina. 3.8. Pardavėjas priima ir patvirtina tik teisingai užpildytus užsakymus. 3.9. Kliento pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina automatiškai nuo jo gavimo momento ir pradeda jį vykdyti gavęs apmokėjimą į Pardavėjo sąskaitą. 3.9. Patikrinus priimtą užsakymą  ir nustačius esminius pasikeitimus ar neatitikimus apie tai iš karto informuojamas klientas ir sutariamos pasikeitusios sąlygos. 3.10. Jei pasikeitusios sąlygos kliento netenkina, užsakymas anuliuojamas ir grąžinami sumokėti pinigai, jei klientas buvo už prekes apmokėjęs išankstiniu apmokėjimu, kitais atvėjais tik anuliuojamas užsakymas. 3.11. Dėl pasikeitusių sąlygų pardavėjęs pretenzijų nepriima ir jokių tiesioginių ar nietiesioginių nuostolių neatlygina (išskyrus už prekes sumokėtus pinigus, kuriuos grąžina pagal 3.10 šių taisyklių punktą).

4. Prekių pristatymas ir įteikimas 4.1. Kai Klientas pasirenka išankstinį apmokėjimą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Klientui po užsakymo apmokėjimo gavimo patvirtinimo, per pardavėjo nurodytą terminą. 4.2. Pardavėjas Prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis - pašto kurjerius. Prieš pristatydami prekę kurjeriai iškilus būtinybei turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas priims pristatomas Prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas. 4.3. Tais atvejais kai Klientas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Prekes pristatantį kurjerį ir Pardavėją. 4.4. Jeigu Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Klientas nerandamas, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo. 4.5. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta. 4.6. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Klientas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gavimo. 4.7. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą. 4.8. Klientui apmokėjus už Prekes Pardavėjas Klientui išsiunčia sąskaitą faktūrą (jei klientas pasirenka). 4.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Kliento kaltės. 4.10. Pardavėjas nepriima pretenzijų dėl tiesioginių ar netiesioginių nuostolių dėl pristatymo terminų pažeidimo ir jų neatlygina. 

5. Prekių garantijos 5.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. 5.2. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės įteikimo Klientui momento. Prekių garantiniai terminai numatomi Prekės garantiniuose dokumentuose arba kai konkretus garantinis laikotarpis nesuteikiamas - LR įstatymuose numatytais pagrindais. Jei nenurodyta kitaip parduodamoms prekėms suteikiama 24 mėn. garantija. Norėdamas ja pasinaudoti, pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu. 5.3. Garantijos metu Klientui kreipusis į Pardavėją dėl nekokybiškos Prekės Pardavėjas nukreipia Klientą į Prekės gamintojo garantinio aptarnavimo centrą. 5.4. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas ar asmenys, kuriems Klientas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų. 5.5. Garantijos automobilių dalims galioja tik jeigu turite darbus atlikusio autorizuoto autoserviso sąskaitą. Ją privalu pateikti kartu su reklamacija ir brokuota detale. Pardavėjęs neatsako už tiesioginius ir netiesioginius kliento nuostolius, kurie atsirado dėl prekės kokybinių trūkumų, išskyrus tiesioginius nuostolius grąžinant už nekokybišką prekę sumokėtus pinigus. Garantija suteikiama tik pateikus pirkimo dokumentą (kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą, bankinio pavedimo išrašą). 5.6. Pirkėjas prekes turi grąžinti pardavėjo nurodytu adresu. 5.7. Juridiniams asmenims ir spec. transportui (taxi, spec. tarnybos, pavežėjų paslaugas teikiantiems) suteikiama prekių garantija 14 dienų nuo prekės įsigijimo dienos.  Reklamaciją būtina pateikti nedelsiant, iki 7 dienų nuo trūkumo atsiradimo. Prekės gamyklinio broko ekspertizė užtrunka iki 2 mėnesių.


6. Prekių grąžinimas 6.1. Klientui parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis šiomis taisyklėmis. 6.2.  Nusipirkę netinkamos kokybės detalę, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 2 (du) metus nuo jos pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai pagal 5 šių taisyklių punkte aprašytą tvarką.   6.3. Jei detalė netiko Jūsų automobiliui dėl mūsų kaltės, tokią prekę keičiame grąžiname pinigus. Jei prekė netiko dėl Kliento kaltės keitimo išlaidas dengia Klientas. Prekių grąžinimo atveju kai detalė netiko dėl kliento kaltės, grąžinama suma atskaičius kainą už pristatymą ir pinigų surinkomo mokestis (jei tokie buvo taikomi). Prekė grąžinama kliento sąskaita arba grąžinimo siuntimo išlaidos minusuojamos iš grąžinamos sumos. Visais atvejais prekės grąžinimas galimas tik per 14 (keturiolika) dienų nuo jos pristatymo Jums dienos. Jei klientas prekę, kuri netiko jo automobiliui,išsirinko pats iš mūsų e-parduotuvės ir neužsakė patikrinimo pagal automobilio kėbulo numerį (VIN), tokiu atvėju laikoma, kad detalė netiko dėl kliento kaltės. Sistema negali parinkti dalies konkrečiam automobiliui, o tik parodo kokios dalys buvo komplektuojamos pasirinktos modifikacijos automobiliuose, neretai tos pačios modifikacijos automobiliuose montuojamos skirtingos dalys (komponentai), todėl renkantis dalis pačiam reikia skaityti technines specifikacijas ir įsitikinti dalių suderinamumu su konkrečiu automobiliu. Jei nesate tikri, kad detalė tiks jūsų automobiliui būtinai užsakykite patikrinimą pagal automobilio kėbulo numerį (VIN) to nepadarius visa atsakomybė už dalies suderinamumą su automobiliu tenka klientui. Klientas pilnai atsako už duomenų pateikimo tikslumą ir pilnumą. Visais atvejais prieš montuojant dalį turi būti įvertinamas dalies faktinis suderinamumas su automobiliu, jei dalis neatitinka automobilio konstrukcijos jį turi būti nemontuojama bei gali būti grąžinama ar keičiamą į tinkamą, kitu atveju visa atsakomybė tenka Klientui. 6.4. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:    6.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (pakuotė negali turėti jokių pakitimų, negalima pakuotės  aprašinėti, tiesiogiai klijuoti etikečių ir kt);    6.4.2. prekė turi būti Jūsų nesugadinta;    6.4.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, pakuotė ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);    6.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta;    6.4.5. prekės nebuvo naudojamos;    6.4.6. išsaugotos prekių vartojamosios savybės;    6.4.7. prekės neprarado prekinės išvaizdos.    Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu.   6.5. Norint aukščiau nurodytais atvejais grąžinti prekę mums atgal, Jums reikia informuoti mus skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.   6.6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Jūs privalote sumokėti tokį kainų skirtumą. 6.7. Originalios detalės ir užsakytos pagal spec. užsakymą atgal nepriimamos ir nekeičiamos, atšaukti užsakymų galimybės nėra. Spec. užsakymų pristatymo terminas nurodomas preliminarus. Užsakant tokias prekes vartotojas iš anksto informuojamas ir turi patvirtinti sutikimą, kad tokia specialiai vartotojui užsakyta prekė negalės būti grąžinta. Negavus vartotojo sutikimo, tokios prekės neužsakomos. 6.8. Pardavėjas neatsako ir neatlygina jokiu tiesioginių ir netiesioginių kliento nuostolių, kurie atsirado dėl prekės netikimo, išskyrus grąžinami pinigai už netikusią prekę arba ji pakeičiama į tinkančią. Prekės grąžinamos tik pateikus pirkimo dokumentą (kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą, bankinio pavedimo išrašą). Pavedimu pinigai grąžinami tik pateikus pinigų grąžinimo prašymą pagal įmonės nustatytą formą. 6.9. Pirkėjas prekes turi grąžinti pardavėjo nurodytu adresu. 6.10 Grąžinant prekes iš užsienio klientas visais atvejais apmoka prekių siuntimo išlaidas. 6.11 Grąžinami depozitai turi atitikti gamintojo sąlygas ir reikalavimus. Depozitai grąžinti nesilaikant ir neatitinkant gamintojo reikalavimų nepriimami (atmetami) ir pinigai už tokius depozitus negrąžinami. Pagrindinės depozitų nepriėmimo priežastys: depozitas yra įtrūkęs arba skilęs, deformuotos kiaurymės, nulūžusios auselės, pažeisti sriegiai, prakiuręs korpusas,  nepilna komplektacija, stipriai susidėvėjęs ir kt. Depozitas grąžintas kompensavimui privalo būti skirtas tam pačiam automobilio modeliui ar varikliui, kuriam ir buvo įsigytas bei įdėtas į jo originalią pakuotę. Visais atvejais galutinį sprendimą dėl depozito tinkamumo kompensavimui priima gamintojas.


6.12. Gąržinimo prašymai, pretenzijos ir reklamacijos turi būti pateikiamos el. paštu info@pigiausiosdalys.lt arba klientų aptarnavimo salone Algirdo g. 25 Vilniuje.

6.13. Vartotojas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. 

Nuoroda į Elektroninę ginčų sprendimo platformą ec.europa.eu/odr/

7. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė7.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Civilinio kodekso nuostatas. 7.2. Klientas turi teisę: 7.2.1. Įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka; 7.2.2. Atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. 7.3. Klientas įsipareigoja: 7.3.1. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų; 7.3.2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims; 7.3.3. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui; 7.3.4. Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes; 7.3.5. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti; 7.3.6. Susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis. 7.4. Pardavėjas turi teisę: 7.4.1. Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą; 7.4.2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles; 7.4.3. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas; 7.4.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 7.4.5. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas Prekes pasirinko išankstinį apmokėjimą; 7.5. Pardavėjas įsipareigoja: 7.5.1. Parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą; 7.5.2. Parduoti Prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą pavyzdį; 7.5.3. Pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis; 7.5.4. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, kompleksiškos prekės; 7.5.5. Parduodant ne maisto prekes, išduoti Klientui garantinį dokumentą, kuriame turi būti tiksliai ir aiškiai nurodytas Prekės kokybės garantijos terminas, jeigu parduodamoms Prekėms toks terminas yra nustatytas; 7.5.6. Prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Klientas turėtų realią galimybę panaudoti šias Prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos; 7.5.7. Suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę; 7.5.8. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę; 7.5.9. Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis. 7.6. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiesiems asmenims. 7.7. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje. 7.8. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius, kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta. 7.9. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą. 7.10. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tik tiesioginius nuostolius, kurie apsiriboja pirkimo-pardavimo objektu.

8. Kitos nuostatos 8.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 8.2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 8.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.